ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК з питань рекультивації шляхом засипки ставка, розташованого на території парку ім. Ленінського комсомолу м. Одеси


1. У чому полягають особливості правового режиму парку ім. Ленінського комсомолу м. Одеси?

Парк ім. Ленінського комсомолу є парком-пам’яткою садового-паркового мистецтва місцевого значення згідно з рішенням виконкому Одеської міської ради від 02.10.1984 року № 493. Концепція розвитку парків на території м. Одеси, затверджена рішенням Одеської міської ради від 30.11.2006 року, яким відзначена можливість розвитку міст лише за умови збереження природних ресурсів, що забезпечують їхній економічний зріст і якість життя населення. У свою чергу, міські парки сприяють природоохоронному вихованню населення, надають можливості для повноцінного сімейного відпочинку, позитивно впливають на стан здоров’я дітей та підлітків.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва є штучно створеними об’єктами, що належать до природно-заповідного фонду України. Ними оголошуються найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою їх охорони та використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Особливістю правового статусу штучно створених територій та об’єктів природно-заповідного фонду (зокрема, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва), як відзначається в сучасній український еколого-правовій доктрині (див. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджені Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI), зокрема є збереження цінних паркових ансамблів, використання їх для оздоровлення та відпочинку населення та екологічне виховання молоді.

Території та об’єкти природно-заповідного фонду, відповідно до ст. 60 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», мають велику екологічну цінність як унікальні та типові природні комплекси і підлягають особливій охороні з метою збереження сприятливої екологічної обстановки, попередження і стабілізації негативних природних процесів і явищ. Збереження територій та об’єктів природного заповідного фонду (в тому числі і парків-пам’яток садово-паркового мистецтва) забезпечується шляхом дотримання вимог щодо їх охорони під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і проектно-планувальної документації тощо. У ст. 6 Закону «Про природно-заповідний фонд України» наголошується про необхідність здійснення комплексної охорони територій та об’єктів, що мають екологічну, наукову та естетичну цінність.

На території парку ім. Ленінського комсомолу знаходиться ставок, який відповідно до чинного законодавства відноситься до категорії водних об’єктів Так, за ст. 1 Водного кодексу України, водний об'єкт – це природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт). Згідно зі ст. 3 Водного кодексу, природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, ставки), канали та інші водні об’єкти, відносяться до водного фонду. Обмеженість та уразливість водних об’єктів обумовлює необхідність їх раціонального використання, охорони та екологічно спрямованого захисту.

2. Чи можна вважати, з правової точки зору, доцільним та ефективним здійснення рекультивації шляхом засипки ставка на території парку ім. Ленінського комсомолу м. Одеси, з метою покращення екологічної ситуації на території парку?

Відповідно до Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1604 від 30 листопада 2004 року, в м. Одеса першочергового значення набули проблеми, пов’язані зі збереженням природних ресурсів та поліпшенням екологічної ситуації. За Основними напрямами соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2005-2015 роки, пріоритетним є підвищення якості життя городян шляхом забезпечення стійкого розвитку міста, створення сприятливого екологічного і санітарного стану довкілля та реалізації Програми благоустрою околиць міста.

У свою чергу, Програмою благоустрою околиць міста Одеси, затвердженою рішенням Одеської міської ради № 3348-IV від 16.11.2004 року, одним із пріоритетних напрямків, спрямованих на послідовне вирішення найбільш гострих і актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста Одеси та підвищення рівня життя населення, визначено благоустрій та відновлення парків і ставків. Натомість, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 281 від 21.06.2012 року «Про схвалення рекультивації існуючого ставка-накопичувача дощових вод, шляхом засипки і благоустрою засипаної території та прокладання підземного колектора дощової каналізації для прийняття і пропуску дощових вод по території парку ім. Ленінського комсомолу», схвалені заходи щодо рекультивації існуючого ставка-накопичувача дощових вод, шляхом його засипки і благоустрою засипаної території та прокладання підземного колектору дощової каналізації для приймання і пропуску дощових вод по території парку. Згідно позиції виконавчого комітету Одеської міської ради, такі заходи сприятимуть покращенню незадовільної санітарно-екологічної ситуації в парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва «Парк ім. Ленінського комсомолу» та на прилеглих до нього територіях.

Однак, варто звернути увагу на те, що водні об’єкти, на відміну від інших природних об’єктів, при певних обставинах, можуть бути причиною стихійного лиха. У даному випадку мова йде про шкідливу дію вод, результатом якої можуть бути, зокрема, підтоплення територій, заболочення, ерозія ґрунтів тощо. При дослідженні гідрогеологічних особливостей території парку ім. Ленінського комсомолу та розташованому на ній ставку, вченими звертається увага на те, що дана територія за ступенем підтоплення належить до потенційно підтоплюваних для низько поверхової забудови приватного сектору і до інтенсивно підтоплюваних для промзони і площ багатоповерхової забудови (що обумовлено можливістю перетоку ґрунтових вод у водоносний горизонт та виходу джерел водоносного горизонту).

Оскільки більшість видів шкідливої дії вод пов’язана з неналежним здійсненням водоохоронних заходів, а усунення негативних наслідків шкідливої дії вод вимагає залучення значних матеріальних витрат, законодавець у ч. 2 ст. 107 Водного кодексу наголошує на необхідності врахування можливої шкідливої дії вод та вжиття заходів щодо її запобігання під час проектування та експлуатації водогосподарських та інших об’єктів.

Серед основних принципів національної екологічної політики, відповідно до приписів Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 року, зокрема визначено: посилення ролі екологічного управління в системі державного управління України; врахування екологічних наслідків під час прийняття управлінських рішень, які містять програмні засади регіонального та місцевого розвитку; запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків тощо.

Враховуючи особливу екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність парку ім. Ленінського комсомолу як парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, територія та об’єкти якого підлягають комплексній охороні, а також надзвичайну інтенсивність інженерно-геологічних процесів Одеського регіону (зокрема, підтоплення міської території), у тому числі обумовлених підйомом рівня ґрунтових вод, рекультивація ставка шляхом його засипки на зазначеній заповідній території є недоцільною і неефективною з точки зору покращення незадовільної санітарно-екологічної ситуації в парку ім. Ленінського комсомолу та прилеглих до нього територій. Більш того, за висновками фахівців рекультивація ставка шляхом його засипки може сприяти ускладненню гідрогеологічних умов на вищезазначених територіях.

3. Які заходи можна запропонувати з благоустрою території парку ім. Ленінського комсомолу м. Одеси стосовно покращення його стану?

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», території загального користування, в тому числі парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, належать до об’єктів благоустрою населених пунктів. Благоустрій населених пунктів, зокрема передбачає: розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів та інших природних комплексів і об’єктів; організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення (п. 1 і 2 ч. 1 ст. 2 вищезазначеного закону).

Комплекс відповідних робіт з благоустрою території парку ім. Ленінського комсомолу, на наш погляд, має бути спрямований на збереження ставка та відновлення його безпечного стану для довкілля і здоров’я населення (очищення і реконструкція каналізаційних систем). Зазначений комплекс робіт має здійснюватися з урахуванням наявних природних умов, включаючи можливу шкідливу дію вод, шляхом планування, проектування та здійснення заходів інженерного захисту території від підтоплення згідно з вимогами ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування та ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення.

Кандидата юридичних наук, доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» Калишук Л.А.